Διαδικασία για την απόκτηση κυνηγετικού όπλου.

Θα πρέπει να  προμηθευτώ κυνηγετικό όπλο από κάποιο κατάστημα κυνηγετικών ειδών ή από ιδιώτη.

Η μεταβίβαση του κυνηγητικού όπλου γίνεται πάντα στο τμήμα ασφαλείας της περιοχής μόνιμης κατοικίας μας έχοντας μαζί μας το κυνηγετικό όπλο  (εάν αυτό αγοραστεί από ιδιώτη),  για να αναγραφούν τα ακριβή στοιχεία του στη νέα Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου. Εάν αυτό αγοραστει από κατάστημα τα στοιχεία του όπλου αναγράφονται στο δελτίο αγοράς και στο τιμολόγιο.

Το  κυνηγετικό όπλο που θα αγοράσω θα πρέπει να το δηλώσω στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μου, (πάντα μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος (30 ήμερες από την αγορά η τη μεταβίβαση από ιδιώτη ), ώστε να αποκτήσω Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου. (Α.Κ.Κ.Ο)

Σε περίπτωση που δεν επιθυμώ να αγοράσω όπλο γιατί θα κυνηγώ με το όπλο κάποιου φίλου ή συγγενή, απευθύνομαι και πάλι στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μου για να μου χορηγήσει Βεβαίωση (υπόδειγμα Κ06) ή οποία θα αναφέρει ότι πληρώ τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου. Απαιτείται ακριβώς η ίδια διαδικασία και τα ίδια δικαιολογητικά όπως  αυτά περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο εκτός από το ειδικό έντυπο αγοράς όπλου.

Διαδικασία & δικαιολογητικά  έκδοσης αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου

Η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου χορηγείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής μόνιμης κατοικίας του κατόχου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1.    Τιμολόγιο αγοράς. (Από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής  κάννης αυτού, Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986). με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή Δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου).  Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου καθώς και να καταβάλει το πρόστιμο που προβλέπεται.

2.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.  Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις. Για χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, Ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης.(γιατί τα έχει εκδώσει).

3.    Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.  ( προσοχή ο φάκελος από τον Ιατρό πρέπει να τον παραλάβετε σφραγισμένο και στο σημείο που σφραγίζει   να φέρει τη σφραγίδα του ιατρού, δεν θα πρέπει να ανοιχτή παρά μόνο από το αρμόδιο όργανο στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μόνιμης κατοικίας σας, σε περίπτωση που ο φάκελος έχει ανοιχτή  το πιστοποιητικό είναι άκυρο).                                                        

Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει (3)τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής. 

4.    Δύο φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας

5.   Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, (χορηγείτε από το Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας) και στη συνέχεια ζητείται υπηρεσιακά, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805 /1988)

6.    Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτού. 

Για να εκδοθεί η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου χρειάζεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα ημερών (η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην αποστολή του ποινικού μητρώου)

Η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου κατηγορίας β' στην οποία ανήκουν τα κυνηγετικά όπλα, ισχύει για χρονικό διάστημα 10 ετών από την Ημερομηνία Έκδοσής της,  (Ένα (1) μήνα πριν τη λήξη θα πρέπει να μεταβούμε  στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μας για την ανανέωση της) (σύμφωνα με το Ν.2168/1993 ο κάθε κυνηγός που διαθέτει  κυνηγετικό όπλο οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προβλεπόμενη άδεια κατοχής για το κάθε όπλο, οφείλει δε αυτή να είναι σε ισχύ και να ανανεώνεται υποχρεωτικά στα χρονικά περιθώρια του νόμου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο κάθε κυνηγός να ελέγχει πότε λήγει η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου (Α.Κ.Κ.Ο.) καθώς η μη ανανέωση της άδειας κατοχής επιφέρει πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις,ενώ σε έλεγχο κατάσχονται όλα τα όπλα που έχει στην κατοχή του και όχι μόνο το συγκεκριμένο που έχει λήξει το Α.Κ.Κ.Ο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο 7 του Ν.3944/2011, «Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.2168/1993 Άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξεταστεί με οποιοδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την Αρχή, υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας κατοχής».

Σε περίπτωση χορήγησης αδειών σε αλλοδαπούς, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση, και τα κατωτέρω δικαιολογητικά : 

 

Χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β΄ σε κάτοικο άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Για χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β΄ σε κάτοικο άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης, έγγραφη συναίνεση του Κράτους αυτού.

Για τη χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

 

Η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ( Α.Κ.Κ.Ο ) συνοδεύει παντού & πάντα το κυνηγετικό όπλο για το οποίο έχει εκδοθεί σε οποιαδήποτε μετακίνησή του.

Το κυνηγετικό όπλο μπορούμε να το παραχωρήσουμε  σε άλλο άτομο πάντα συνοδευόμενο από την Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου και  εφόσον το άτομο αυτό έχει στην κατοχή του άδεια θήρας.