Άδεια αγοράς πυροβόλου - κυνηγετικού όπλου.

α. Νομικές διατάξεις που προβλέπουν τη Διοικητική Πράξη.
- Παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/1993), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3169/2003 (Φ.Ε.Κ. 189/Α'/2003) και την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3944/2011 (Φ.Ε.Κ. 67/Α'/2011). 3009/2/20-στ' από 7-1-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. 41/Β'/1994), όπως τροποποιήθηκε με 3009/2/80-δ' από 1-12-2003 όμοια (Φ.Ε.Κ. 1839/Β'/2003) (για τα κυνηγετικά όπλα).
β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας, καθώς και επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου.
2.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α'/1986) του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/1993), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2334/1995 (Φ.Ε.Κ. 184/Α'/1995). Για έκδοση άδειας κυνηγετικού όπλου, θα αναφέρει και πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει, και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/1993) προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3169/2003 (Φ.Ε.Κ. 189/Α'/2003). ΜΙ. Πιστοποιητικό ιατρού, ειδικότητας νευρολόγου - ψυχιάτρου ή παθολόγου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου. 
3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α'/1986) ότι δεν είναι εταίρος σε Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (SECURITY), που λειτουργεί ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία, δεν είναι εκπρόσωπος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ. ή μέτοχος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (SECURITY), που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, και δεν είναι υπάλληλος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (SECURITY) Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α'/1997), όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α'/2008).

γ. Διατάξεις που προβλέπουν τα δικαιολογητικά.

- Άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 3009/2/23-α' από 31-8-1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. 696/Β'/1994), όπως τροποποιήθηκε με τις 3009/2/23-ιη' από 26-4-1999 (Φ.Ε.Κ. 607/Β'/1999) και 3009/2/23-λδ' από 16-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 1212/Β'/2011) όμοιες. 
3009/2/20-στ' από 7-1-1994 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. 41/Β'/1994), όπως τροποποιήθηκε με 3009/2/80-δ' από 1-12-2003 όμοια (Φ.Ε.Κ.1839/Β'/2003) (για τα κυνηγετικάόπλα).
δ. Ένσημα - Παράβολα.
ΕΛ.ΑΣ. € 3,00 και Μ.Τ.Σ. € 3,00.

ε. Προθεσμία διεκπεραίωσης.
Εντός πενήντα (50) ημερών.

στ. Διατάξεις που προβλέπουν την προθεσμία διεκπεραίωσης.
7011/10/58-ιδ' από 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. 1338/Β'/2004).

ζ. Διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξεως.
Έως έξι (6) μήνες.

η. Παρατηρήσεις.                                    

I. α) Για τα κυνηγετικά όπλα, η άδεια εκδίδεται στα Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου κι όπου δεν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες, από τα οικεία αστυνομικά τμήματα. β) Για τα λοιπά πυροβόλα όπλα, η άδεια εκδίδεται στις Διευθύνσεις Ασφαλείας και Αστυνομικές Διευθύνσεις.

II. Δεν απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό για τη χορήγηση άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής. Από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού αυτού εξαιρούνται οι υπηρετούντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.

III. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας σε κάτοικο άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., απαιτείται, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, η προσκόμιση έγγραφης συναίνεσης του κράτους αυτού.

IV. Το ιατρικό πιστοποιητικό παραδίδεται από τον ιατρό στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό του οποίου ο φάκελός έχει παραβιασθεί. Αποδεκτά γίνονται και τα ιατρικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από γιατρούς των ως άνω ειδικοτήτων και δημόσιων νοσοκομείων όλων των κρατών - μελών της Ε.Ε.. Ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια για την οποία εκδόθηκε. Προσκόμιση νέου πιστοποιητικού απαιτείται σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας αυτής ζητήσει τη χορήγηση άλλης προβλεπομένης από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/1993) αδείας, μετά παρέλευση τριετίας από την έκδοση του τελευταίου πιστοποιητικού. Κατ' εξαίρεση, η αρμόδια αστυνομική αρχή δύναται κατά το χρόνο ισχύος της χορηγηθείσας άδειας να ζητήσει την προσκόμιση νέου ιατρικού πιστοποιητικού άλλου ιατρού ή κρατικού νοσοκομείου, αν έχει αμφιβολίες για την κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.